Poverenica: Neprihvatljivo je da se deci koja su pod posebnim režimom ishrane ne obezbeđuje hrana u vrtićima

Obezbeđivanje ishrane je zakonska obaveza predškolske ustanove, a prevaljivanje ove obaveze na teret roditelja može biti opravdan samo u izuzetnim slučajevima, ističe Brankica Janković u saopštenju.

Prema njenim rečima, rad predškolskih ustanova treba da bude organizovan tako da uvažava individualne potrebe deteta, uključujući specifičnosti i u vezi sa ishranom.

„Sa aspekta antidiskriminacionih propisa neprihvatljivo je da se deci koja su pod posebnim režimom ishrane iz bilo kog razloga ne obezbeđuje hrana koja je u skladu sa specifičnim zahtevima jer može doći do diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja. Prema navodima roditelja, takva odluka doneta je zbog nedostatka finansijskih sredstava i kadrova za pripremu i distribuciju hrane, što ne može biti opravdanje“, navodi Jankovićeva

Ukazuje da su finansijska sredsva uvek manje ili više limitirana, ali se mogu nadomestiti njihovom preraspodelom ili primenom principa solidarnosti.

Poverenica ističe da su u praksi institucije postojali slični slučajevi koji su nakon donetih mišljenja i preporuka uspešno rešeni zbog čega je važno da se postignuti standardi i nivo ostvarenih prava ne umanjuju.

Najbolji interes deteta važan je princip proklamovan Konvencijom o pravima deteta, koji treba da bude primenjen u svim aktivnostima koje se tiču dece, smatra Jankovićeva.

Zbog svega neavedenog neophodan je veliki oprez prilikom donošenja svih odluka u vezi sa pravima dece, zbog čega poverenica očekuje da se ova odluka preispita i uskladi sa antidiskriminacionim propisima.

(RTS)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike