DRI: U Srbiji 141 centar za socijalni rad, resursi nedovoljni za efikasnu zaštitu

Predsednik DRI Duško Pejović je predstavljajući izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Efikasnost rada centara za socijalni rad u pružanju socijalne i porodično-pravne zaštite” istakao da je ova revizija rađena zato što centri za socijalni rad predstavljaju stub sistema socijalne i porodično-pravne zaštite.

Prema njegovim rečima, uloga centara se u proteklom periodu menjala, a normativi o njihovom funkcionisanju nisu u potpunosti odražavali te promene.

Revizijom su bila obuhvaćena dva nadležna ministarstva, i to za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i za brigu o porodici i demografiju, kao i četiri centra za socijalni rad, u Nišu, Valjevu, Novom Bečeju i Negotinu.

„U proteklim godinama nisu ostvareni značajni rezultati kod unapređenja sistema socijalne i porodično-pravne zaštite, ojačavanje kapaciteta centara, obezbeđivanje stalnog usavršavanja zaposlenih i unapređenja organizacije i upravljanja u centrima za socijalni rad da bi se na adekvatan način sagledali i rešavali problemi i potrebe njihovih korisnika“, rekao je Pejović.

Dodao je da podaci pokazuju da u pojedinim centrima još rade zaposleni koji nemaju odgovarajuće licence za rad, a kontrolni i regulatorni mehanizmi ne funkcionišu na zadovoljavajućem nivou. Naveo je da je revizija rađena sa ciljem da se ispita da li su nadležni organi preduzimali odgovarajuće aktivnosti kako bi se obezbedio efikasan rad ovih centara u ostvarivanju njihove uloge.

Nedostatak stručnog kadra negativno se odražava na rad centara

Govoreći o tome šta je revizija pokazala, vođa tima Svetlana Milanović Vrcelj je istakla da nadležni organi nisu preduzeli adekvatne mere za obezbeđivanje osnova za efikasan rad centara za socijalni rad.

„Centri za socijalni rad u kojima je rađena revizija nisu dovoljno organizovali rad u skladu sa principima odgvornog upravljanja, što može da oteža efikasnu zaštitu korisnika“, istakla je Milanović Vrcelj.

Kada je reč o inspekcijskom nadzoru, navela je da je on rađen delimično, često samo kada su se dešavali incidenti ili je to traženo od pojedinih organa ili institucija. Ukazala je i na nedostatak neophodnih stručnih kadrova u centrima, što se negativno odražava na njihov rad.

„Ključna poruka nakon sprovedene revizije jeste da će rad centara za socijalni rad biti efikasniji preispitivanjem postojećeg zakonodavnog okvira od nadležnih organa, uspostavljanjem odgovornog upravljanja u centrima za socijalni rad i kontinuiranim nadzorom nad njihovim radom“, rekla je Milanović Vrcelj.

(RTS)


Ostavite komentar