Vlada produžila ograničenje cene naftnih derivata do 30. novembra

U cilju sprečavanja većih poremećaja i očuvanja životnog standarda stanovništva, a imajući u vidu da je tržište derivatima nafte i dalje nestabilno, Vlada Srbije produžila je period važenja ograničenja cena ovog derivata do 30. novembra 2023. godine.

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici i izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu koje će većem broju građana omogućiti popust za električnu energiju, gas ili grejanje.

Usvojena Uredba o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja

Članovi Vlade usvojili su Uredbu o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja kojom se prvi put propisuje način upravljanja otpadom koji nastaje izvođenjem građevinskih i drugih radova na izgradnji i rušenju objekata, adaptacijama, renoviranju, rekonstruisanju objekata, izgradnji, održavanju i zameni infrastrukturnih objekata, kao i iskopima za stambenu, industrijsku i putnu infrastrukturu.

Poslednjih godina primetna je ekspanzija građevinskih radova i povećan broj gradilišta na kojima se bez izuzetka generiše velika količina otpada što je dovelo do potrebe da se propišu jasni postupci upravljanja ovom vrstom otpada od njegovog nastanka pa do zbrinjavanja – konačnog odlaganje ili reciklaže.

Izmene i dopune Uredbe o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada

Na sednici je usvojena izmenjena i dopunjena Uredba o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2020. do 2024. godine koja ima za cilj da unapredi upravljanje komunalnim ambalažnim otpadom i podstakne razvoj ikfrastrukture za odvojeno sakupljanje ambalažnog otpada iz domaćinstva i sektora usluga, malih trgovina i ugostiteljstva.

Izmene Uredbe donose se kako bi se zbrinuo ambalažni otpad nastao od ambalaže koja nije reciklabilna, kao što su višeslojna plastika, metalizirana višeslojna plastika i drugo.

Usvojena i uredba o jedinstvenom upravnom mestu

Vlada je usvojila Uredbu o bližim uslovima, kriterijumima i merilima za određivanje jedinstvenog upravnog mesta, kao i načinu saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mestu kako bi se omogućio dalji razvoj i prilagođavanje pravnog okvira zbog dinamičnosti ove oblasti i izazova koji se javljaju u praksi.

Nova uredba doprineće kreiranju pravnog okvira kvalitetnog i efikasnog pružanja javnih usluga, u cilju izgradnje javne uprave po meri svih građana i privrede, odnosno „Uprave po meri svih nas“.

Ukupno 345 miliona dinara budžetskih sredstava je do sada uloženo u uspostavljanje 55 jedinstvenih upravnih mesta u gradovima i opštinama širom Srbije.

Uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta u jedinicama lokalne samouprave doprinosi uštedi u vremenu i novcu građanima i omogućava im da odlaskom na samo jedan šalter ostvare sva svoja prava.

Doneta odluka o proglašenju zaštite predela izuzetnih odlika „Potamišje“

Vlada Srbije donela je odluku o proglašenju zaštite predela izuzetnih odlika „Potamišje“ kojom je obuhvaćeno ukupno sedamnaest sela ovog područja. Na ovaj način posebno se stavlja akcenat na očuvanje načina života u ovim seoskim sredinama, koja svojom ruralnom arhitekturom, tradicionalnim načinom života i kulturom, kao i proizvodnjom hrane, predstavljaju izuzetnu retkost, ali i veliki potencijal za razvoj turizma.

Osim što predstavlja stanište autohtonih životinjskih i biljnih vrsta, posebnu vrednost ovom području daje i Memorijalni kompleks Mihajla Pupina, koji predstavlja kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Na današnjoj sednici doneta je odluka da se status spomenika kulture dodeli hidroelektranama „Sićevo“ u selu Sićevo kod Niša i „Vučje“ u Vučju kod Leskovca, kao i Crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Ljuboviji.

(RTS)


Ostavite komentar