Izborne liste za beogradske izbore podnose se najkasnije 20 dana pre glasanja

Izbornu listu za odbornike Skupštine grada može podneti politička stranka upisana u Registar političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i grupa građana.

Izborna lista podnosi se neposredno izbornoj komisiji u pismenom i elektronskom obliku na propisanom obrascu, a najkasnije 20 dana pre dana glasanja.

Nakon proglašenja izborne liste, podnosilac izborne liste ne može da menja raspored kandidata na izbornoj listi.

Na izbornoj listi mora biti najmanje 40 odsto pripadnika manje zastupljenog pola, tako da među svakih pet kandidata po redosledu na listi (prvih pet mesta, drugih pet mesta i tako do kraja) moraju biti tri pripadnika jednog i dva pripadnika drugog pola.

Podnosilac liste izbornoj komisiji dostavlja i zakonom predviđen broj pismenih izjava birača koji podržavaju izbornu listu.

Za proglašenje izborne liste potrebno je da listu potpisima podrži najmanje 3.000 birača, a birač može potpisom podržati samo jednu izbornu listu.

Izborna komisija donosi odluku kojom utvrđuje zbirnu izbornu listu i objavljuje je na veb-prezentaciji najkasnije 15 dana pre dana glasanja.

Zbirna izborna lista sadrži sve izborne liste sa ličnim imenima svih kandidata za odbornike.

Redosled izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje se prema redosledu kojim su proglašene.

Izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje za sva biračka mesta ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

Broj birača koji su glasali utvrđuje se na osnovu broja glasačkih listića koji se nalaze u glasačkim kutijama.

Posle izbora

Neposredno po završetku izbora, izborna komisija dostavlja ministarstvu koje je nadležno za lokalnu samoupravu ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

Kada je reč o raspodeli mandata, mogu učestvovati samo izborne liste koje su dobile najmanje tri odsto glasova od broja birača koji su glasali.

Ako nijedna izborna lista nije dobila tri odsto glasova od broja birača koji su glasali, onda sve izborne liste koje su dobile glasove mogu učestvovati u raspodeli mandata.

Mandati se raspodeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila izborna lista koja učestvuje u raspodeli mandata podeli svakim brojem od jedan do broja odbornika koji ima skupština.

Izborna komisija u roku od sedam dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima lokalnih izbora rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za odbornike po njihovom redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa izborne liste i izdaje uverenja o izboru za odbornika.

Mandat odbornika počinje da teče onog dana kada je potvrđen, a o potvrđivanju mandata odbornika odlučuje skupština na konstitutivnoj sednici.

Kada je reč o izbornim listama nacionalne manjine, podnosilac može biti samo politička stranka nacionalne manjine ili koalicija koju čine isključivo političke stranke nacionalnih manjina.

Izborna lista nacionalne manjine učestvuje u raspodeli mandata i onda kada dobije manje od tri odsto glasova od broja birača koji su glasali.

Danas je bio poslednji rok da predsednik Narodne skupštine raspiše beogradske izbore za 2. jun, budući da Skupština grada nije konstituisana posle izbora koji su održani 17. decembra u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora.

Naime, prema Službenom listu Grada Beograda, ukoliko se ne sprovedu izbori za odbornike ili ako se posle sprovedenih redovnih izbora ne konstituiše skupština u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora, imenuje se privremeni organ, a izbori moraju da se raspišu u roku od mesec dana.

(RTS)


Ostavite komentar