Žigmanov: Ostvarivanje ciljeva održivog razvoja proces u kome nema izostavljenih i zaboravljenih

Glavni ciljevi održivog razvoja su rešavanje problema najosetljivijih i najugroženijih grupa – iskorenjivanje siromaštva, kvalitetnije obrazovanje, zdrava životna sredina, poštovanje ljudskih prava.

„Kada je u pitanju socijalna inkluzija Roma i rešavanja izazova sa kojima se pripadnici te društveno osetljive grupe suočavaju naravno da smo svesni da oni u značajnom delu su prisutni u procesima prikupljanja otpada i recikliranja, znamo da postoji određena vrsta sivog prostora kada je u pitanju radno pravni status“, rekao je Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Procenjuje se da u Srbiji ima oko 60.000 sakupljača otpada. Njihov prosečan životni vek je 46 godina, žive u nehigijenskim naseljima i dnevno prepešače 20 kilometara.

„Socijalna nepravda je globalni fenomen utiče na čitava društva. Ukoliko želimo da rešimo problem socijalne nepravde, neophodno nam je ne samo da imamo na nivou vlade odgovarajući plan, već je neophodno da se uključe lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i državne institucije“, rekla je Anke Konrad, ambasadorka Nemačke u Srbiji.

Urs Šmid, ambasador Švajcarske u Srbiji, kaže da je Agenda 2030 sveobuhvatan transformativni proces na nivou celog društva i da je zbog toga veoma važno da se u društvu vodi dijalog u koji treba da budu uključene lokalne samouprave, predstavnici akademske zajednice, civilnog društva i privatnog sektora.

Za primenu Agende 2030, neophodno je da se donese Plan razvoja Srbije u skladu sa ciljevima održivog razvoja, piše u izveštaju revizora. Pravo na zdravu životnu sredinu garantovano je i članom 74 Ustava Srbije.

(RTS)


Ostavite komentar