Pašalić: Padinska Skela postupila po preporukama Zaštitnika građana

Podsetimo, Zaštitnik građana je u ispitnom postupku kontrole rada KPZ u Beogradu – Padinskoj Skeli koji je pokrenuo po sopstvenoj inicijativi, a nakon što je 20. marta ove godine iz sredstava javnog informisanja došao do saznanja o tome da je 4. februara prekršajno kažnjeno lice preminuo u tom zavodu, te da je bio žrtva psihičkog i fizičkog nasilja i zlostavljanja od strane trojice prekršajno kažnjenih lica sa kojima je boravio u spavaonici, utvrdio propuste u radu tog zavoda i s tim u vezi sačinio Izveštaj o slučaju sa preporukama koje su upućene KPZ u Beogradu-Padinskoj Skeli i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Izveštaj sa preporukama je dostupan na: Zaštitnik građana utvrdio brojne propuste u radu KPZ u Beogradu – Padinskoj Skeli (ombudsman.rs)

Pašalić je dalje naveo da je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija preporuke Zaštitnika građana prosledila upravnicima svih zavoda kojima je naloženo da se u daljem radu pridržavaju istih.

Ujedno, iz odgovora Uprave proizlazi da je Centru za obuku Uprave naloženo da u saradnji sa Specijalnom zatvorskom bolnicom organizuje obuku za sve zdravstvene radnike KPZ u Beogradu-Padinskoj Skeli za primenu Priručnika za rad zdravstvenih radnika u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, Priručnika za primenu Istanbulskog protokola, kao i da sprovode obuku svih zaposlenih u Službi za obezbeđenje ovog zavoda o važećim propisima i standardima u oblasti zaštite od zlostavljanja kao i o faktorima rizika i prepoznavanju znakova ili indikacija koji mogu ukazivati na to da je lice lišeno slobode izloženo nasilju, ističe se u saopštenju.

Izveštaj Zaštitnika građana dostavljen je Odeljenju za inspekciju Uprave kako bi dalje kontrolisalo da li ovaj zavod i drugi zavodi postupaju u skladu sa datim preporukama Zaštitnika građana i Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, redovnim obavljanjem nadzora i preduzimanjem mera u skladu sa zakonom.

Navodi se da je Uprava obavestila ovaj organ da je Odeljenju za inspekciju naloženo da preduzme mere u cilju bližeg određivanja načina rada prilikom smeštaja prekršajno kažnjenih lica na kaznu zatvora do 30 i 30 dana u spavaonice i prostorije za zajednički boravak, tako da se sprovodi u saradnji različitih službi zavoda i uz prosleđivanje činjenica i podataka od značaja za ocenu međusobnog uticaja i opasnosti od fizičkog i psihičkog ugrožavanja.

U tom smislu, Direktiva Uprave iz 2015. godine će biti izmenjena.

KPZ u Beogradu-Padinskoj Skeli je obavestio Zaštitnika građana da je u cilju postupanja po preporukama preduzeo sledeće aktivnosti: angažovao lekara opšte prakse, da su svi zdravstveni radnici upoznati sa obavezom da o svim konstatovanim povredama koje predstavljaju znak ili indikaciju da je prema licu lišenom slobode primenjeno nasilje uvek i odmah obaveste usmeno a potom i pismeno upravnika zavoda i dostave potpuni lekarski izveštaj kao i da fotografišu sve povrede, odnosno da u svemu postupaju u skladu sa važećim propisima i međunarodnim standardima, navodi se u saopštenju.

Takođe, svi zaposleni koji su u neposrednom kontaktu sa osuđenim licima upoznati su sa tim da su u zakonskoj obavezi da evidentiraju i izveštavaju pretpostavljene o svim događajima i zapažanjima o osuđenim licima a pogotovo o situacijama gde je ugrožena nečija bezbednost ili može biti ugrožena.

„Najzad, zavod je obavestio ovaj organ o tome da je u cilju poboljšanja opštih uslova za izvršenje kazne lica osuđenih za prekršaj u martu mesecu sačinjena nova procedura smeštaja i postupanja prema prekršajno kažnjenim licima koja se primenjuje od početka aprila. Zaštitnik građana biće obavešten o ishodu disciplinskih postupaka pokrenutih protiv zaposlenih u KPZ Beogradu-Padinskoj Skeli“, dodao je Zoran Pašalić.

(RTS)