Oglas za prodaju 35 korišćenih rashodovanih vozila

 

Na
osnovu Odluke br.15146 od 18.11.2021. god. i
Odluke o izmeni i dopuni navedene
Odluke, br. 15146/1 od 22.06.2022. god, donetih
od strane Upravnog odbora RTS-a, Radio
televizija Srbije objavljuje

OGLAS

za
prodaju 35 korišćenih rashodovanih
vozila

Vozila se prodaju
pojedinačno, u viđenom tehničkom i stanju
kompletnosti, sa potrebnom dokumentacijom
za dalje registrovanje, bez prava na
naknadnu reklamaciju.

Vozila
se nalaze na adresi Kneza Višeslava br.
86,
na kojoj je moguć uvid u stanje vozila
svakog radnog dana, u roku od pet dana
od dana objavljivanja oglasa, u vremenu
od 11 do 13 časova. Najava dolaska i bliže
informacije se mogu dobiti na tel.
064/861-39-39, radnim danima u vremenu od 11 do
13 časova.

Dostavljanje
pojedinačnih ponuda, za svako pojedinačno
vozilo navedeno u ovom oglasu, se vrši
u zatvorenoj koverti, predajom na
pisarnici RTS-a,
ul. Takovska br. 10, najkasnije do 11 časova
desetog radnog dana od dana objavljivanja
oglasa, sa naznakom “Ponuda za otkup
rashodovanog vozila pod rednim br. _____
, BG-__-__“.

Javno
otvaranje
prispelih
ponuda će se obaviti na adresi Kneza
Višeslava br. 86, kancelarija br. 50 u 12
časova, u roku od dva radna dana, od
isteka roka predaje ponuda iz prethodnog
stava.

Iznos
date ponude je bez PDV-a,
koji plaća ponuđač, kao i sve eventualne
iznose poreza ili drugih troškova dalje
registracije ili prometa predmetnog
vozila.

Ponuđeni
iznos ne može biti manji od naznačene
početne cene vozila.

Pravo
prijave na oglas i učešća u kupovini
vozila imaju pravna i fizička lica, koja
su dužna da nakon usvojene ponude i
potpisanog Ugovora za predmetno vozilo
izvrše avansnu uplatu na račun RTS-a, u
roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja
ugovora. Vozilo će biti predato kupcu,
nakon potpisanog ugovora i dokaza o
uplati. Ukoliko ponuđač ne potpiše
ugovor i ne uplati avans, u navedenom
roku, smatraće se da je odustao od
kupoprodaje, a vozilo će se prodati
prvom sledećem rangiranom ponuđaču, na
osnovu kriterijuma za odabir najpovoljnije
ponude.

Ponude
moraju biti iskazane bez PDV-a, tako da
troškovi PDV-a, transporta, kao i drugi
troškovi koji proisteknu iz realizacije
ugovora,
padaju na teret kupca.

Kupac
je dužan da u roku od 5
(pet)
dana, od dana potpisivanja ugovora i
izvršene uplate, ukloni vozilo sa
navedene adrese, iz stava 2 ovog oglasa.
Ukoliko kupac vozilo ne ukloni sa
navedene adrese u ostavljenom roku, RTS
će obračunavati ležarinu vozila u visini
od 500 din
po
danu, ležarina se plaća avansno pre
uklanjanja vozila,
a
ukoliko se vozilo ne ukloni u roku od
30 dana, isto će se predati na reciklažu,
bez povraćaja uplaćenih sredstava.

Blagovremena,
potpuna i uredna pismena ponuda mora
biti potpisana i overena pečatom, ukoliko
se radi o pravnom licu, odnosno potpisana
ako se radi o fizičkom licu, i mora da
sadrži sve podatke o podnosiocu ponude
i to:

Za
fizička lica :


ime
i prezime;


adresu
prebivališta;


kopiju
lične karte;


kontakt
telefon;


mail
adresu

Ako
je podnosilac ponude preduzetnik, uz
ponudu prilaže izvod iz registra
privrednih
subjekata
ili
potvrdu da je preduzetnik upisan u
odgovarajući registar,
kao
i potvrdu o poreskom identifikacionom
broju.

Za
pravna lica :


naziv
i sedište;


izvod
iz registra privrednih privrednih
subjekata sa podacima o pravnom licu;


kopiju
rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom
broju

PIB


ime
i prezime lica ovlašćenog za zastupanje
(direktor)

Neblagovremene
i nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Kriterijum
za izbor najpovoljnijeg ponuđača je
visina ponuđene cene.

Vozila,
koja su predmet ovog oglasa, navedena
su u nastavku oglasa:

putničkog
vozila marke
ŠKODA
FABIA 1.9 SDI
registarskog
broja
BG-084-RD,
broja
šasije TMBPF16Y054248118,
broja
motora ASY289761,
godine proizvodnje 2004,
pređene
kilometraže 242.100,
inventarnog
broja 265776,
matičnog broja 81671,
početne
cene
128.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
STILO 1.6 16V
registarskog
broja
BG-259-VN,
broja
šasije ZFA19200000097976,
broja
motora 182B60000483441,
godine proizvodnje 2002,
pređene
kilometraže 195.221,
inventarnog
broja 252794,
matičnog broja 81659,
početne
cene
170.400,00.

putničkog
vozila marke
ZASTAVA
10
registarskog
broja
BG-372-BV,
broja
šasije ZFA18800000947587,
broja
motora 188A40003514908,
godine proizvodnje 2006,
pređene
kilometraže 151.862,
inventarnog
broja 900057,
matičnog broja 81754,
početne
cene
95.500,00.

putničkog
vozila marke
VOLKSWAGEN
GOLF 1.9 SDI
registarskog
broja
BG-003-CS,
broja
šasije
WVWZZZ1JZ1W296760,broja
motora AGP253375,
godine proizvodnje 2000,
pređene
kilometraže 202.481,
inventarnog
broja 249624,
matičnog broja 81621,
početne
cene
167.200,00.

putničkog
vozila marke
VOLKSWAGEN
GOLF 1.9 SDI
registarskog
broja
BG-492-SZ,
broja
šasije
WVWZZZ1JZ1W183835,
broja
motora AQM041426,
godine proizvodnje 2000,
pređene
kilometraže 253.100,
inventarnog
broja 249414,
matičnog broja 81619,

početne
cene
195.500,00

putničkog
vozila marke
FIAT
TEMPRA 1.6 SW
registarskog
broja
BG-331-XS,
broja
šasije ZFA15900005031201,
broja
motora 159A30006413494,
godine proizvodnje 1997,
pređene
kilometraže 205.086,
inventarnog
broja 241413,
matičnog broja 81469,
početne
cene
27.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
TEMPRA 1.6 SW
registarskog
broja
BG-451-OI,
broja
šasije ZFA15900005032065,
broja
motora 159A30006525525,
godine proizvodnje 1998,
pređene
kilometraže 239.800,
inventarnog
broja 245487,
matičnog broja 81574,
početne
cene
27.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
TEMPRA 1.6 SW
registarskog
broja
BG-1483-HI
broja
šasije ZFA15900005032064,
broja
motora 159A30006525524,
godine proizvodnje 1998,
pređene
kilometraže 242.600,
inventarnog
broja 245486,
matičnog broja 81573,
početne
cene
27.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
DOBLO 1.9 DS SX
registarskog
broja
BG-031-OT,
broja
šasije PUS71021900038,
broja
motora 223A60002511395,
godine proizvodnje 2001,
pređene
kilometraže 191.900.,
inventarnog
broja 251842,
matičnog broja 81645,
početne
cene
72.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
DOBLO 1.9 DS SX
registarskog
broja
BG-033-OT,
broja
šasije PUS71021500007,
broja
motora 223A60002509600,
godine proizvodnje 2001,
pređene
kilometraže 317.149.,
inventarnog
broja 251835,
matičnog broja 81638,
početne
cene
72.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
DOBLO 1.9 DS SX
registarskog
broja
BG-048-ZP,
broja
šasije PUS71021600014,
broja
motora 223A60002534345,
godine proizvodnje 2001,
pređene
kilometraže 305.672.,
inventarnog
broja 251838,
matičnog broja 81641,
početne
cene
72.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
DOBLO 1.9 DS SX
registarskog
broja
BG-049-ZP,
broja
šasije PUS71021900037,
broja
motora 223A60002524141,
godine proizvodnje 2001,
pređene
kilometraže 199.748,
inventarnog
broja 251836,
matičnog broja 81639,
početne
cene
72.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
DOBLO 1.9 DS SX
registarskog
broja
BG-051-ZU,
broja
šasije PUS71021900036,
broja
motora 223A60002507245,
godine proizvodnje 2001,
pređene
kilometraže 281.115,
inventarnog
broja 251841,
matičnog broja 81644,
početne
cene
72.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
DOBLO 1.9 DS SX
registarskog
broja
BG-567-BP,
broja
šasije PUS71021800601,
broja
motora 223A60002735065,
godine proizvodnje 2001,
pređene
kilometraže 305.391,
inventarnog
broja 251727,
matičnog broja 81636,
početne
cene
72.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
DOBLO 1.9 DS SX
registarskog
broja
BG-1210-KX,broja
šasije ZFA22300025034473,
broja
motora 223A60002509913,
godine proizvodnje 2001,
pređene
kilometraže 229.317,
inventarnog
broja 251837,
matičnog broja 81640,
početne
cene
72.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
DOBLO 1.9 DS SX
registarskog
broja
BG-1356-CI,broja
šasije ZFA22300025034359,
broja
motora 223A60002528100,
godine proizvodnje 2001,
pređene
kilometraže 271.866,
inventarnog
broja 251840,
matičnog broja 81643,
početne
cene
72.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
DOBLO 1.9 DS SX
registarskog
broja
BG-1448-BM,
broja
šasije PUS71021500122,
broja
motora 223A60002500357,
godine proizvodnje 2001,
pređene
kilometraže 336.994,
inventarnog
broja 251839,
matičnog broja 81642,
početne
cene
72.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
DOBLO 1.9 DS SX
registarskog
broja
BG-1551-SZ,
broja
šasije PUS71021800600,
broja
motora 223A60002727845,
godine proizvodnje 2001,
pređene
kilometraže 251.200,
inventarnog
broja 251728,
matičnog broja 81637,
početne
cene
72.000,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
SCUDO 1.9 TDI
registarskog
broja
BG-515-TK,
broja
šasije ZFA22000012388648,
broja
motora PSAD8B10CUFA6006967,
godine proizvodnje 1998,
pređene
kilometraže 443.490,
inventarnog
broja 245806,
matičnog broja 81577,
početne
cene
108.000,00.

putničkog
vozila marke PEUGEOT
BOXER 2.8 HDI
registarskog
broja
BG-492-BC,
broja
šasije VF3231CH216167979,
broja
motora SOFIM814043S22193463686323245756,
godine proizvodnje 2001,
pređene
kilometraže 574.691,
inventarnog
broja 251429,
matičnog broja 81634,
početne
cene
50.000,00.

putničkog
vozila marke
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER 2.4D
registarskog
broja
BG-221-RX,
broja
šasije
WV2ZZZ70Z2H124434,
broja
motora AJA073131,
godine proizvodnje 2002,
pređene
kilometraže 348.500,
inventarnog
broja 252671,
matičnog broja 81653,
početne
cene
236.100,00.

putničkog
vozila marke
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER 2.4D
registarskog
broja
BG-238-BK,
broja
šasije
WV2ZZZ70Z2H124172,
broja
motora AJA072622,
godine proizvodnje 2002,
pređene
kilometraže 423.943,
inventarnog
broja 252704,
matičnog broja 81655,
početne
cene
236.100,00.

putničkog
vozila marke
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER 2.4D
registarskog
broja
BG-239-AX,
broja
šasije
WV2ZZZ70Z2H122213,
broja
motora AJA073134,
godine proizvodnje 2002,
pređene
kilometraže 431.524,
inventarnog
broja 252702,
matičnog broja 81658,

početne
cene
236.100,00.

putničkog
vozila marke
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER 2.4D
registarskog
broja
BG-239-NP,
broja
šasije
WV2ZZZ70Z2H123099,
broja
motora AJA073146,
godine proizvodnje 2002,
pređene
kilometraže 359.763,
inventarnog
broja 252705,
matičnog broja 81656,

početne
cene
236.100,00.

putničkog
vozila marke
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER 2.4D
registarskog
broja
BG-392-LE
broja
šasije
WV2ZZZ70Z2H125511,
broja
motora AJA073119,
godine proizvodnje 2002,
pređene
kilometraže 332.200,
inventarnog
broja 255565,
matičnog broja 81662,

početne
cene
236.100,00.

putničkog
vozila marke
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER 2.4D
registarskog
broja
BG-392-LF
broja
šasije
WV2ZZZ70Z2H123867,
broja
motora AJA073125,
godine proizvodnje 2002,
pređene
kilometraže 388.722,
inventarnog
broja 255564,
matičnog broja 81661,
početne
cene
236.100,00.

putničkog
vozila marke
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER 2.4D
registarskog
broja
BG-392-PL
broja
šasije
WV2ZZZ70Z2H125561,
broja
motora AJA073156,
godine proizvodnje 2002,
pređene
kilometraže 484.250,
inventarnog
broja 255567,
matičnog broja 81660,

početne
cene
236.100,00.

putničkog
vozila marke
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER 2.4D
registarskog
broja
BG-392-PF
broja
šasije
WV2ZZZ70Z2H124445,
broja
motora AJA073144,
godine proizvodnje 2002,
pređene
kilometraže 450.879,
inventarnog
broja 255566,
matičnog broja 81663,

početne
cene
236.100,00.

putničkog
vozila marke
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER 2.4D
registarskog
broja
BG-1359-SD
broja
šasije
WV2ZZZ70Z2H122783,
broja
motora AJA073133,
godine proizvodnje 2002,
pređene
kilometraže 468.384,
inventarnog
broja 252703,
matičnog broja 81657,

početne
cene
236.100,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
DUCATO PANORAMA 2.3 JTD
registarskog
broja
BG-1542-ZC
broja
šasije
ZFA25000001179441,
broja
motora F1AE0481DA2070514232,
godine proizvodnje 2007,
pređene
kilometraže 264.795,
inventarnog
broja 269784,
matičnog broja 81679,

početne
cene
271.600,00.

putničkog
vozila marke
FIAT
DUCATO PANORAMA 2.3 JTD
registarskog
broja
BG-1542-ZD
broja
šasije
ZFA25000001196691,
broja
motora F1AE0481DA2070532800,
godine proizvodnje 2007,
pređene
kilometraže 197.204,
inventarnog
broja 269782,
matičnog broja 81677,
početne
cene
271.600,00.

teretnog
vozila marke
FIAT
SCUDO 220L 1.9 TDI
registarskog
broja
BG-1221-EH,
broja
šasije
ZFA22000012730914,
broja
motora
PSAWJZ10DXCH6012760,
godine proizvodnje 2000,
pređene kilometraže 178.049,
inventarnog
broja 260184,
matičnog broja 81667,
početne
cene
108.000,00.

teretnog
vozila marke
CITROEN
C-25
registarskog
broja BG-871-AŠ,

broja
šasije PUS71021500012,
broja
motora 06239565,
godine proizvodnje 1990,
pređene
kilometraže 108.944,
inventarnog
broja 232005,
matičnog broja 81102,
početne
cene
35.000,00.

teretnog
vozila marke ZASTAVA
IVECO RIVAL 35.8
registarskog
broja
BG-084-RC,
broja
šasije ZCFC356010Z011787,
broja
motora SOFIM814067F37102452325221344345,
godine proizvodnje 1997,
pređene
kilometraže 195.430,
inventarnog
broja 403233,
matičnog broja 81757,
početne
cene
108.000,00.

teretnog
vozila marke ZASTAVA
IVECO RIVAL 35.8
registarskog
broja
BG-1540-XR,
broja
šasije ZCFC355010Z010745,
broja
motora 81400737101985531,
godine proizvodnje 1995,
pređene
kilometraže 87.415,
inventarnog
broja 236295,
matičnog broja 81381,
početne
cene
108.000,00.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike