Komisija: Nema osnova za postupanje po inicijativi Kar goua

KZK je, kako se precizira, primila Inicijativu za ispitivanje povrede konkurencije po službenoj dužnosti, koju je Kar gou tehnolodžis podneo protiv Saveza taksi udruženja Srbije "Satus", Strukovnog udruženja taksi preduzetnika Beograda i Ugovorne privredne taksi komore Srbije.

Kar gou je, podseća se u saopštenju, u Inicijativi naveo da su ta društva učinila povredu konkurencije zaključivanjem zabranjenog horizontalnog restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Reč je o članovima udruženja taksista koji su učestvovali u radnoj grupi koja je predlagala nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji je stupio na snagu u novembru 2018. godine.

Kar gou je u inicijativi takođe istakao da učešće udruženja taksista u radnoj grupi na kojoj se, između ostalog, usvajaju i mere, koje imaju za cilj eliminaciju svakog potencijalnog učesnika na tržištu, predstavlja dokaz postojanja dogovora između taksi prevoznika, kao i da zakonom propisane mere predstavljaju sredstva da se zaplaši i eliminiše konkurencija.

Dalje je naveo da je udruženje taksista već nekoliko godina unazad, sa ciljem ograničavanja konkurencije, organizovalo štrajk taksista, protestne vožnje, blokade centra grada i na sve načine isticalo nezakonitost rada Kar goua.

U inicijativi Kar goua se zaključuje da opisano postupanje taksista predstavlja izričit dogovor učesnika na tržištu prevoza putnika putničkim vozilima kojim se ograničava i kontroliše tržište, tehnički razvoj i investicije.

Kao još jedan dokaz za postojanje izričitog dogovora koji ima za cilj eliminaciju konkurencije, u inicijativi je navedeno da je Vlada Srbije obrazovala radnu grupu 24. januara 2019. za izradu Nacrta izmena i dopuna zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i da je njen zadatak analiza primene propisa u obavljanju taksi delatnosti, ali i nelojalne konkurencije, da se radna grupa bavila implementacijom operativnih pitanja u vezi sa taksi delatnošću, kao i eliminacijom neovlašćenog obavljanja delatnosti taksi prevoza od strane fizičkih lica koja nemaju odobrenje za obavljanje taksi delatnosti.

Dopis Ministarstva

Komisija se u cilju ispitivanja osnovanosti inicijative, odnosno ispunjenosti uslova za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, obratila Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa zahtevom za davanje infromacija, od kojeg je dobila odgovor 12. jula ove godine.

U dopisu Ministarstva je navedeno da su radne grupe imale konkretne zadatke na pripremi Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju u delu koji se odnosi na taksi prevoz, te da su u njihovom sastavu, pored stručnjaka iz organa državne uprave i lokalne samouprave, bili i predstavnici strukovnih i poslovnih udruženja, udruženja privrednika i predstavnici sindikata iz te oblasti.

Ministarstvo je istaklo i da članovi radne grupe "nisu mogli biti predstavnici subjekata koji nisu bili prepoznatljivi na tržištu usluga prevoza putnika ili se ne bave javnim prevozom putnika ili taksi delatnošću na zakonom propisan način, bez posedovanja zakonom propisanih odobrenja".

Navelo je i da je Evropski sud pravde u svojim sudskim odlukama ukazivao da sve nove vrste i oblike usluga prevoza putnika, koje se koriste novim tehnologijama, moraju biti usaglašene sa nacionanim zakonodavstvima o prevozu putnika svake zemlje u kojoj takve kompanije posluju.

Komisija je na osnovu prikupljenih podataka, informacija i regulative koja uređuje oblast prevoza putnika, utvrdila da "fizički obračun, štrajkovi i blokade, rad u radnoj grupi ne predstavljaju radnje povrede konkurencije, odnosno radnje definisane Zakonom".

Određene pobrojane radnje, smatra Komisija, mogu predstavljati krivična dela, dok aktivnosti udruženja, protiv kojih je podneta inicijativa, u radnoj grupi mogu predstavljati aktivnosti lobiranja određene zainteresovane grupe, a zabrana organizovanja određenih vidova taksi prevoza iz razloga što se angažuju lica koja nemaju odobrenje za obavljanje taksi prevoza ne predstavlja ograničenje konkurencije.

"Naime posedovanje licence za obavljanje taksi prevoza je zakonit uslov, a svakako nije sredstvo kojim može da se ograniči konkurencija", piše u saopštenju KZK.

Komisija je na Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, kao i na nekoliko izmena i dopuna ovog zakona davala mišljenja, pri čemu u svojim mišljenjima i svojoj praksi u ovoj oblasti nije ulazila u način organizovanja i funkcionisanja samog tržišta, već samo u omogućavanje ravnopravnog položaja učesnika na ovom tržištu.

Formiranje radnih grupa

KZK dodaje da je prilikom ocene predmetne inicijative posebno imala u vidu činjenicu da su Vlada Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture formirali radne grupe, u kojima su pored predstavnika taksi udruženja, učestvovali i predstavnici resornog ministarstva i sekretarijata za saobraćaj, za inspekcijske poslove, za poslove komunalne policije Grada Beograda.

"Formiranje radnih grupa za izradu nacrta zakona i njihovih izmena i dopuna u isključivoj su nadležnosti državnih organa, te Komisija takve oblike organizovanja ne posmatra kao oblik udruživanja u smislu člana 10 Zakona (kartel, restriktivni sporazum ili drugi vid protivzakonitog udruživanja)", navodi se u saopštenju.

Komisija je u skladu sa tim zaključila da nisu ispunjeni zakonski uslovi za pokretanje postupka ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti niti za dalje postupanje po predmetnoj inicijativi, piše u saopštenju.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike