Aneks sofijskoj Deklaraciji

U Aneksu Deklaraciji ističe se da je Sofijska prioritetna agenda jačanje podrške vladavini prava i dobrom upravljanju. U Aneksu se navodi:

– Poboljšati podršku reformi pravosuđa i naporima za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući izgradnju kapaciteta za prevenciju korupcije;

– Proširiti savetodavnu misiju vladavine prava uz povećanu podršku država članica i iz EU;

– Poboljšati monitoring reformi kroz sistematičnije praćenje misija;

– Uvesti praćenje suđenja u oblasti ozbiljne korupcije i organiziranog kriminala;

– Raditi na boljem merenju rezultata reforme pravosuđa;

– Podržati Zapadni Balkan kroz Evropski fond za demokratiju u oblasti nezavisnih i pluralističkih medija i civilnog društva. Jačanje angažmana na području bezbednosti i migracije;

– Povećati zajednički rad na borbi protiv terorizma i sprečavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma, u skladu sa inicijativom Zapadnog Balkana za borbu protiv terorizma;

– Pojačati značajnu operativnu saradnju u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala u prioritetnim oblastima poput oružja, droga, krijumčarenja migranata i trgovine ljudima;

– Pripremiti se za obnavljanje akcionog plana za saradnju na vatrenom oružju, kako bi se rešio problem ilegalnog oružja i velike količine oružja;

– Povećati podršku izgradnji kapaciteta u oblasti sajber bezbednosti i borbi protiv sajber kriminala;

– Pojačati saradnju u oblasti migracija i upravljanja granicama;

–  Dalje jačanje saradnje između oficira za vezu (EK i Agencije za evropske granice i obalske straže), zemalja članica i nadležnih organa Zapadnog Balkana;

– Napraviti Međuresornu Radnu grupu EU JHA koju koordinira Komisija;

– Produbiti i proširiti značajnu saradnju i dijalog o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici / zajedničkoj bezbednosti i odbrambenoj politici;

– Dalje razviti saradnju na aktivnostima koje se odnose na hibridne pretnje, uključujući jačanje strateške komunikacije podržavajući društveno-ekonomski razvoj i posebnu pažnju prema mladima;

– Proširiti investicioni okvir Zapadnog Balkana kako bi se privukla i koordinirala ulaganja bilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija;

– Značajno povećati pružanje garancija investicionog okvira Zapadnog Balkana za veliki broj privatnih investicija;

– Pojačati podršku obrazovanju, posebno pokrenuti pilot projekat za mobilnost u stručnom obrazovanju i obuci;

– Dvostruki Erazmus i finansiranje regiona, uključujući i osnivanje "Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana" u 2018. godini, pružajući prostor za inovativno kreiranje politika koje će se baviti potrebama mladih i rešavanjem problema odliva mozgova;

– Proširiti obim i domet Regionalne kancelarije za saradnju sa mladima i uvesti program unutar regionalne mobilnosti;

– Obezbediti napredak u sprovođenju Regionalnog ekonomskog područja, uključujući pojačavanje rada na priznavanju kvalifikacija i napredak u olakšavanju trgovine unutar zapadnog Balkana;

– Napredak BiH i Srbije u procesu pridruživanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji;

– Pokrenuti novi paket projekata povezivanja (sa značajnim grantovima iz EU) kao investicionim okvirom Zapadnog Balkana, uključujući podršku Plavom auto-putu i putu mira (Niš–Priština);

– Podržati povećano korišćenje mogućnosti u skladu sa trenutnim odredbama Instrumenta za povezivanje Evrope na Zapadnom Balkanu;

– Proširiti Energetsku uniju EU na Zapadni Balkan, fokusirajući se na energetsku bezbednost i diversifikaciju izvora i dobavljača, uključujući strategiju na regionalnom nivou za korišćenje obnovljivih izvora, posebno hidroenergije;

– Raditi na završetku regionalnog tržišta električne energije na Zapadnom Balkanu i obezbediti da bude integrisana na unutrašnje tržište električne energije EU, uključujući i inicijativu za centralnu i jugoistočnu Evropu (CESEC);

– Dalje podržati stvaranje jedinstvenog regulatornog prostora i efikasnog procesa reforme tržišta energije u skladu sa Ugovorom o energetskoj zajednici;

– Potpisati obavezu/memorandum o razumevanju o interkonektoru za gas Bugarska/Srbija;

– Pokrenuti implementaciju Ugovora o transportnoj zajednici i potpunu operaciju tog sekretarijata;

– Potpisati sporazum o sedištu Transportne zajednice (Beograd)

– Podržati Ministarsku deklaraciju o saobraćaju iz dana TEN-T u Ljubljani, uključujući akcioni plan za prioritetnu listu graničnih prelaza;

– Podržati novu železničku strategiju koja će Zapadni Balkan dovesti u glavnu mrežu EU i tržište A digitalne agende za Zapadni Balkan;

– Pokrenuti Digitalnu agendu za Zapadni Balkan, uključujući mapu puta kako bi se olakšalo smanjivanje cene rominga;

– Pokrenuti značajan paket tehničke pomoći za identifikaciju potencijalnih digitalnih investicija (uključujući i širokopojasni) kroz Investicioni okvir Zapadnog Balkana / Instrument za pretpristupnu pomoć;

– Podržati borbu protiv nekažnjivosti kroz podršku Mehanizmu za međunarodni krivični tribunal i Kosovu*;

– Specijalističke komore, preko Euleksa;

– Otvoriti prozor u Kreativnom evropskom programu EU;

– Promovisati produbljivanje veza između civilnih društava Zapadnog Balkana, između ostalog i kroz podršku Fondu za projekte Zapadnog Balkana;

Ova prioritetna agenda biće sprovedena na statusno-neutralan način i bez prejudiciranja diskusija o sledećim višegodišnjim finansijskim okvirima.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike