Milojević: Iznos takse za obradu kredita ne treba da bude trošak građana

ODLUKA Vrhovnog kasacionog suda (VKS), kojom je potvrđeno da banke prilikom ugovaranja kredita sa građanima smeju da zaračunavaju samo kamatu, i nijedan drugi trošak, trebalo bi da postane obrazac po kome odlučuju i niži sudovi. – Nižestepeni sudovi trebalo bi da poštuju odluku VKS da naknada za obradu kredita ne bi trebalo da bude elemenat ugovora o bankarskom zajmu – kaže predsednik VKS Dragomir Milojević. Ova odluka, ipak, nije pravno obavezujuća za nižestepene sudove u budućim slučajevima gde dužnici tuže banke za nezakonitu naplatu provizija za obradu kredita. Međutim, ako se dogodi da neki sud odluči suprotno, na štetu dužnika, a u korist banke koja je naplatila ovakvu naknadu, i takva odluka dođe pred Vrhovni kasacioni sud, mogla bi da bude – ukinuta. PROČITAJTE I:Banke moraju da dokažu stvarne troškove obrade kredita Konkretna odluka VKS odnosi se na slučaj u kojem je ovaj sud po zahtevu za reviziju ukinuo pravosnažnu presudu kojom je klijent bio obavezan da banci plati naknadu za obradu kredita i naložio da se ponovi postupak u skladu sa njegovim primedbama. Šta ugovor o kreditu treba da sadrži, propisuje Zakon o obligacionim odnosima. Dragomir Milojević navodi da, stoga, nije jasno na koji način i po kom osnovu su nižestepeni sudovi utvrdili da je naknada za obradu deo ugovora. – Stav Vrhovnog kasacionog suda izražen u ovoj pravnoj stvari je da obrada kredita ne bi trebalo da bude elemenat ugovora – naglasio je Milojević. – Svi nižestepeni sudovi trebalo bi da ga imaju u vidu prilikom donošenja svojih odluka, da se po njemu ravnaju i da ga poštuju. Pustili smo ovo kao stav kako bi sudovi trebalo da presuđuju, ali sudije su slobodne u svom uverenju u svakom konkretnom predmetu, a ugovori mogu da se razlikuju.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike