Bubalo pravosnažno oslobođen optužbi oko privatizacije Luke Beograd

Ovom odlukom potvrđena je druga prvostepena presuda Specijalnog suda koji je zaključio da nije dokazano da su oni počili krivično delo zloupotreba službenog položaja za koje se terete. I prvom prvostepenom presudom Bubalo i ostali su bili oslobođeni od optužbi.

Predmet "Luka Beograd" je jedan od predmeta na takozvanom spisku 24 sporne privatizacije.

U ovom postupku pored Predraga Bubala otpužbi su oslobođeni izvršni direktori Agencije za privatizaciju Miodrag Đordević i Goran Mrđa, direktor Centra za tržište kapitala Aleksej Misailović, direktor Akcijskog fonda Aleksandar Gračanac i direktor Sektora za analizu, pripremu i organizaciju prodaje u Akcijskom fondu Jasmina Dragutinović.

Pravosnažna oslobađajuća presuda izrečena je i bivšem direktoru Privrednog društva "Luka Beograd" AD Miroslavu Drobcu i bivšem finansijskom direktoru tog privrednog ddruštva Dušanu Kosovcu.

Obazloženje odluke Apelacionog suda

Apelacioni sud je detaljno obrazložio svoj stav u odluci koja je danas objavljena na njegovom sajtu.

Zaključio je da se u konkretnom slučaju ne radi o privatizaciji, odnosno da "Luka Beograd" nije subjekt privatizacije, te da stoga nema mesta ni tvrdnji da su okrivljeni Miodrag Đorđević, Goran Mrđa Aleksej Misailović postupili suprotno Zakonu o privatizaciji.

"Naime, formiranje prodajne cene akcija je svakako izvršeno prema tržišnim uslovima koje propisuju zakonski propisi, te su akcije prodate putem ponude za preuzimanje u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, a cena iz ponude za preuzimanje je formirana po tržišnom principu jer je svako mogao da se javi sa ponudom za preuzimanje i da ponudi veću cenu, a što se nije dogodilo", naveo je pored ostalog Apelacioni sud.

Istakao je da je prvostepeni sud pravilno zaključio da što se tiče Bubala, kao ministra u konkretnom slučaju, nije dokazano da je postupio suprotno Zakonu o Vladi Republike Srbije, Zakonu o privatizaciji, Zakonu o Agenciji za privatizaciju, Zakonu o akcijskom fondu i Zakonu o državnoj upravi, te da je propustio da kroz pravo nadzora naloži stručnim službama Ministarstva privrede da sprovedu nadzor i da preispitaju odluke i naloge Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda za prodaju akcija "Luke Beograd".

"Kako Luka Beograd nije bila subjekt privatizacije i kako nije postojalo kršenje propisa od strane rukovodilaca Agencije za privatizaciju okr. Đorđevića, Mrđe i Misailovića, pa ni od strane okr. Dragutinović i Gračanca iz Akcijskog fonda postavlja se pitanje kako je Bubalo mogao postupati suprotno članu 62. Zakona o privatizaciji kojim je, između ostalog, propisano da nadzor nad primenom odredaba tog Zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši ministastvo nadležno za poslove privatizacije", naveo je Apelacioni sud.

Dodao je da nema mesta primeni te zakonske odredbe što pokazuje i odredba Zakona o privatizaciji kojim je propisano da je Ministarstvo privatizacije dužno da nadležnom odboru Narodne skupštine RS podnese redovne mesečne izveštaje o stanju postupaka privatizacije, zaključenim ugovorima o prodaji kapitala, odnosno imovine sa priloženim ugovorima, pokrenutim postupcima privatizacije, radu subjekata nadležnih za sprovođenje privatizacije, kao i da pruža sve potrebne podatke i informacije po zahtevu nadležnog odbora, te kontrolu rada Vlade RS i ministarstva nadležnog za poslove privatizacije u postupku sprovođenja privatizacije vrši nadležni odbor Narodne skupštine RS.

"Imajući u vidu napred navedeno, kao i činjenicu da nadležni odbor Narodne skupštine RS u spornom periodu nije preduzeo nikakve korake može se zaključiti da u slučaju "Luka Beograd" nije bilo propusta, odnosno nije bilo aktivnosti koje bi se mogle podvesti pod odredbu člana 62. Zakona o privatizaciji", zaključio je sud.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар